Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูลด้านแรงงาน

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติไต้หวัน ณ เดือนธันวาคม 2566 ไต้หวันมีประชากร 23.26 ล้านคน มีกำลังแรงงาน 11.858 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 11.43 ล้านคน ว่างงาน 428,000 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 3.61)

สถิติของกระทรวงแรงงานไต้หวัน (ณ เดือนพฤศจิกายน 2565) มีจำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมด 725,367 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 4 สัญชาติ ได้แก่ อินโดนีเซีย 247,115 คน ฟิลิปปินส์ 155,105 คน เวียดนาม 256,176 คน ไทย 66,967 คน ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานสัญชาติอื่นๆ 4 คน โดยแรงงานต่างชาติที่เข้ามาจะทำงานในภาคการผลิต (อุตสาหกรรม) ก่อสร้าง เกษตร/ประมง/ป่าไม้/เลี้ยงสัตว์ และภาคสวัสดิการสังคม (ผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้าน) 

ในจำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมด แรงงานมาทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลสูงสุด ซึ่งเป็นที่ต้องการสูงเนื่องจากไต้หวันเป็นสังคมผู้สูงอายุ รองลงมาเป็นภาคการผลิต ก่อสร้าง เกษตรฯ ตามลำดับ หากพิจารณาตามสัญชาติและประเภทงานที่ทำ พบว่าเวียดนามทำงานในภาคการผลิตสูงสุด อินโดนีเซียทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาล และภาคเกษตร/ประมงฯ (ส่วนใหญ่ทำงานประมง)  มากที่สุด ส่วนไทยทำงานภาคก่อสร้างมากที่สุด 

สำหรับแรงงานไทย จำนวน 66,967 คน อยู่ในความรับผิดชอบของสนร.ไทเป  12 เมือง จำนวน 46,557 คน และสนร. เกาสง 8 เมือง จำนวน 20,410 คน 

สำหรับแรงงานต่างชาติระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ (ไวท์คอล่าร์) มีจำนวน  46,849 คน สูงสุด 3 ลำดับแรกคือ ญี่ปุ่น จำนวน 7,690 คน มาเลเซีย จำนวน 7,162 คน และอินโดนีเซีย จำนวน 4,629 คน ส่วนแรงงานไทยระดับทักษะ มีจำนวน 1,035 คน


1536
TOP