Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูล ด้านแรงงาน

     ภาวะเศรษฐกิจของไต้หวันเริ่มฟื้นตัว อุตสาหกรรมภาคการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงหรือ อุตสาหกรรมดั้งเดิม ต่างก็เพิ่มการผลิตและส่งออกอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากสถิติของคณะกรรมการการแรงงานหรือ CLA ของไต้หวัน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 พบว่า ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่ทั้งหมด 349,433 คน เพิ่มขึ้นกว่าเดือนตุลาคม1,815 คน ในจำนวนนี้ เป็นคนงานต่างชาติในภาคการผลิต 175,046 คน เพิ่มขึ้นกว่าเดือนตุลาคม 1,463 คน แต่หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ยังคงลดลง 30,117 คน ด้านแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้านหรือภาคสวัสดิการสังคม ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เป็น 174,387 คน เทียบกับเดือนก่อนเพิ่มขึ้น 352 คน แต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 6,274 คน แสดงว่า กลุ่มผู้สูงอายุในไต้หวันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการผู้อนุบาลต่างชาติ เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรการที่จะเปิดให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ 80-90 ปี สามารถนำเข้าผู้อนุบาลต่างชาติได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นั้น เนื่องจากมีเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงจาก สส. พรรคฝ่ายค้าน ทาง CLA จึงชะลอมาตรการนี้ออกไปชั่วคราว เพื่อทำประชาพิจารณ์ และรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่ นำเข้าไปหารือในที่ประชุมกลางเดือนมกราคมศกนี้ 

     ในจำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมด 349,433 คน  ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลมากที่สุด ถึง 172,079 คน ครองสัดส่วนแรงงานต่างชาติทั้งหมดร้อยละ 49.25 ในจำนวนนี้ เป็นผู้อนุบาลในครัวเรือน 163,277 คน ส่วนผู้อนุบาลในองค์กร 8,802 คน รองลงมาเป็นคนงานที่ทำงานในภาคการผลิต มีจำนวน 164,697 คน ครองสัดส่วนร้อยละ 47.13 ตามด้วยลูกเรือประมง 6,337 คน สำหรับภาคการก่อสร้างนั้นเหลือเพียง 4,012 คน และผู้ช่วยงานบ้าน 2,308 คน

     หากมองจากประเทศผู้ส่งออกแล้ว เนื่องจากผู้อนุบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และชาวไต้หวันนิยมว่าจ้างผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ส่งผลให้จำนวนแรงงานอินโดนีเซียมีจำนวนมากที่สุดถึง 138,538 คน ครองสัด

ส่วนร้อยละ 39.65 อันดับ 2 ได้แก่แรงงานเวียดนาม 77,957 คน ครองสัดส่วนร้อยละ 22.31 ตามด้วยแรงงานฟิลิปปินส์ 71,310 คน ครองสัดส่วนร้อยละ 20.41 ส่วนแรงงานไทยยังคงรั้งอันดับสุดท้าย มีจำนวน 61,616 คน ครองสัดส่วนร้อยละ 17.63 แม้จะเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

     หากดูจากเขตพื้นที่แล้ว เถาหยวน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีแรงงานต่างชาติทำงานในภาคการผลิตมากที่สุดถึง 47,287 คน ครองสัดส่วนร้อยละ 26.01 ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทย 17,142 คน รองลงมาได้แก่อำเภอไทเป หรือไทเปเซี่ยน มีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่ 21,632 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทย 7,984 คน แต่หากดูจากแรงงานต่างชาติในภาคสวัสดิการสังคมแล้ว กรุงไทเปเป็นเขตพื้นที่ที่มีผู้อนุบาลทำงานอยู่มากที่สุด 35,854 คน รองลงมาได้แก่อำเภอไทเป หรือไทเปเซี่ยน 21,632 คน

     ด้านแรงงานต่างชาติระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ หรือแรงงานระดับไวท์คอล่าร์นั้น ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 มีทั้งหมด 25,404 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากที่สุด 13,162 คน รองลงมาเป็นครูสอนในสถาบันกวดวิชา 5,799 คน และครูสอนในสถาบันการศึกษา 2,327 คน หากดูจากประเทศแล้ว ชาวญี่ปุ่นมีจำนวนมากที่สุด 6,900 คน ตามด้วยสหรัฐอเมริกา 4,942 คน ส่วนผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยมี 263 คน


1416
TOP