Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อมูลด้านแรงงาน

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติไต้หวัน ณ เดือนมกราคม 2566 ไต้หวันมีประชากร 23.30 ล้านคน มีกำลังแรงงาน 11.88 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 11.47 ล้านคน ผู้ว่างงาน 416,000 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 3.61) 

สถิติของกระทรวงแรงงานไต้หวัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) มีจำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมด 730,804 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 4 สัญชาติ ได้แก่ อินโดนีเซีย 254,000 คน ฟิลิปปินส์ 155,092 คน เวียดนาม 253,766 คน ไทย 67,943 คน ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานสัญชาติอื่นๆ 3 คน โดยแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในภาคการผลิต (อุตสาหกรรม) ก่อสร้าง เกษตร/ประมง/ป่าไม้/เลี้ยงสัตว์ และภาคสวัสดิการสังคม (ผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้าน) 

ในจำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมด มีแรงงานไทย จำนวน 67,943 คน อยู่ในความรับผิดชอบของสนร.ไทเป  12 เมือง จำนวน 47, 319 คน และสนร. เกาสง 8 เมือง จำนวน 20,624 คน 

ที่มา : กระทรวงแรงงานไต้หวัน 

สำหรับแรงงานต่างชาติระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ  มีจำนวน  46,010 คน สูงสุด 3 ลำดับแรกคือ มาเลเซีย จำนวน 7,198 คน ญี่ปุ่น จำนวน 6,837 คน และอินโดนีเซีย จำนวน 4,895 คน ส่วนแรงงานไทยระดับทักษะ มีจำนวน 1,219 คน


3870
TOP