Skip to main content

หน้าหลัก

นโยบายต่างประเทศ

ปัจจุบันไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการทูตเหลือเพียง 15 ประเทศ และมีสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ในองค์การต่างประเทศระดับรัฐบาล 37 องค์กร รวมทั้ง WTO กรอบความร่วมมือ APEC ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้สังเกตการณ์หรือสถานะอื่นๆในองค์การระหว่างประเทศ 21 องค์กร รวมทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

ไต้หวันมีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ เนื่องจากกรอบนโยบายจีนเดียว ไต้หวันจึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ในกรอบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับประเทศต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน(จีนแผ่นดินใหญ่)

นอกจากนี้ ไต้หวันมีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา แม้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูต แต่ทั้งสองฝ่ายเน้นความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ โดยมีพระราชบัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไต้หวัน (Taiwan Relations Act) ผ่านโดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1979 ถือเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือระหว่างไต้หวันและสหรัฐฯ ไต้หวันยังถือความสัมพันธ์แบบ unofficial partners ว่ามีความสำคัญกว่าการมีความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ ปัจจุบัน ไต้หวันมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อียู ออสเตรเลีย และอินเดีย

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 63 ไช่อิงเหวิน (พรรค Democratic Progressive Party-DPP) เข้ารับตำแหน่งผู้นำไต้หวันสมัยที่ 2 และเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 15 โดยมีนายไล่ชิงเต๋อ เป็นรองประธานาธิบดี และแต่งตั้งซูเจินชางเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังคงเป็นสวี่หมิงชุน ไช่อิงเหวินได้กล่าวสุนทรพจน์ขณะเข้ารับตำแหน่งเกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศใน 4 ปี ข้างหน้า โดยเน้นการปฏิรูปในทุกด้าน รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้ายุทธศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันว่า ไช่อิงเหวินย้ำจุดยืน “สันติภาพ เสมอภาค ประชาธิปไตย และการเจรจา” และไม่ยอมรับ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ของทางการจีน แต่ไต้หวันจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวัน 

ไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน มียุทธศาสตร์สำคัญของ คือ นโยบายมุ่งใต้ใหม่ วัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไต้หวัน พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาในเขตภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า (WTO, APEC, OECD เป็นต้น) การพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข การแบ่งปันทรัพยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ กับประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ อาทิ อินเดีย โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อการสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน


1786
TOP