Skip to main content

หน้าหลัก

นโยบายต่างประเทศ

ปัจจุบันไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการทูตเหลือเพียง 15 ประเทศ และมีสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ในองค์การต่างประเทศระดับรัฐบาล 37 องค์กร รวมทั้ง WTO กรอบความร่วมมือ APEC ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้สังเกตการณ์หรือสถานะอื่นๆในองค์การระหว่างประเทศ 21 องค์กร รวมทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

ไต้หวันมีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ เนื่องจากกรอบนโยบายจีนเดียว ไต้หวันจึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ในกรอบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับประเทศต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน(จีนแผ่นดินใหญ่)

ไต้หวันมีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา แม้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกัน ทั้งสองฝ่ายเน้นความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ โดยมีพระราชบัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไต้หวัน (Taiwan Relations Act) ผ่านโดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1979 ถือเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือระหว่างไต้หวันและสหรัฐฯ

ไต้หวันยังถือความสัมพันธ์แบบ unofficial partners ว่ามีความสำคัญกว่าการมีความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ ปัจจุบัน ไต้หวันมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อียู ออสเตรเลีย และอินเดีย

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน (พรรค Democratic Progressive Party-DPP ขึ้นเป็นรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559) คือ นโยบายมุ่งใต้ใหม่ วัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไต้หวัน พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาในเขตภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า (WTO, APEC, OECD เป็นต้น) การพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข การแบ่งปันทรัพยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ กับประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ อาทิ อินเดีย โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อการสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

ไต้หวันยังคงอยู่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน ภายใต้แนวนโยบายเดิมนี้รัฐบาลไต้หวันได้ผลักดันโครงการความร่วมมือต่างๆ กับหลายประเทศในอาเซียนของช่วงเริ่มต้นนโยบายในปี 2559 ไทยถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ ตัวอย่างของแนวนโยบายของไต้หวันต่อไทย ได้แก่ การยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ล่าสุดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 /การผลักดันให้นักธุรกิจไต้หวันให้ไปลงทุนในไทยมากขึ้น/ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ /การจัดทำ MOU ด้านสาธารณสุขกับ รพ.ไทย/ การให้ทุนฝึกอบรมด้านอาชีวะ/การส่งเสริมธุรกิจไต้หวันที่ลงทุนในไทยด้วยการประกาศตำแหน่งงานว่างในโรงงานไทยสำหรับแรงงานที่จะกลับไทย เป็นต้น

คาดว่านโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ยังคงดำเนินต่อไปจนครบวาระของรัฐบาลชุดนี้ในปี 2563 ทั้งนี้จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2563


760
TOP