Skip to main content

หน้าหลัก

อัตราว่างงาน

ผลการสำรวจกำลังแรงงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไต้หวัน พบว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 9,000 คน โดยมีผู้มีงานทำ จำนวน 11,526000 คน (+0.08%) แบ่งเป็นชาย 6,390 คน /หญิง 5,136 คน นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2561 พบว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 51,000 คน (0.44%)

อัตราว่างงานลดลง 0.04% โดยมีอัตราเท่ากับ 3.73% โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น 0.03%

อัตรากำลังแรงงานเท่ากับ 59.25% เพิ่มขึ้น 0.01% และ 0.14% เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 และเทียบกับปี 2561 ตามลำดับ

หน่วยนับ : 1,000 คน

 ประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป
กำลังแรงงานผู้มีงานทำผู้ว่างงานผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
 อัตรากำลังแรงงาน (%)อัตรา
การว่างงาน (%)
อัตราการว่างงานตามฤดูกาล (%)
รวม20,20811,97359.2511,5263.733.738,235
ชาย9,8606,64367.386,3903.813.833,217
หญิง10,3485,32951.505,1363.643.625,018

แหล่งข้อมูล  https://eng.stat.gov.tw/public/Data/9121915521J204GCI5.pdf

นอกจากนี้ จากการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจของไต้หวันใน ปี 2563 ของสถาบัน Academia Sinica พบว่าอัตราการว่างงานเฉลี่ยในช่วง 10 เดือนแรก จะอยู่ที่ 3.74% ซึ่งผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการจ้างงานเป็นที่น่าพึงพอใจ และคาดว่าอัตราการว่างงานในปี 2562-2563 จะคงที่อยู่ประมาณ 3.75 %


759
TOP