Skip to main content

หน้าหลัก

อัตราว่างงาน

ผลการสำรวจกำลังแรงงานในเดือนมิถุนายน 2565 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไต้หวัน พบว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1,000 คน (+0.01%) โดยมีผู้มีงานทำ จำนวน 11,372,000 คน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.06 จุด หรือร้อยละ 3.74 ส่วนอัตราการว่างงานตามฤดูกาลเท่ากับร้อยละ 3.73 อัตราการเข้าเป็นกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น 0.07 จุด หรือ ร้อยละ 59.12 

                                                                                                                                                                                                                หน่วยนับ : 1,000 คน

  ประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป
กำลังแรงงาน ผู้มีงานทำ (คน) ผู้ว่างงาน ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
(คน) อัตรากำลังแรงงาน (%) (คน) อัตราการว่างงาน (%) อัตราการว่างงานตามฤดูกาล (%)
รวม 19,983 11,815 59.12 11,372 442 3.74 3.73 8,168
ชาย 9,741 6,536 67.10 6,289 247 3.78 3.75 3,205
หญิง 10,242 5,278 51.54 5,083 195 3.70 3.70 4,963

แหล่งข้อมูล  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไต้หวัน 

https://eng.stat.gov.tw/public/Data/112214154ZX60XRZE.pdf

 


1634
TOP