Skip to main content

หน้าหลัก

อายุเฉลี่ย

ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 84.2 ปี

ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 77.7  ปี

 

ข้อมูล : กระทรวงมหาดไทย ไต้หวัน  (ปี 2019) 


1286
TOP