Skip to main content

หน้าหลัก

การศึกษา

ระบบการศึกษาในไต้หวัน 

การศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ การศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี จากนั้น นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาก็ได้

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลายและการศึกษาเฉพาะทางหรืออาชีวศึกษา ใช้เวลา 3 ปี 

การศึกษาระดับวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หลักสูตรวิทยาลัย 5 ปี รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น และวิทยาลัย 2 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ปี และอาจมีการฝึกงานตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี ขึ้นกับสาขาที่ศึกษา 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทเริ่มตั้งแต่ 1-4 ปี และระดับปริญญาเอก 2-7 ปี


2128
TOP