Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ติดตามสิทธิประโยชน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานรับเหมาบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน

รับสมัครพนักงานรับเหมาบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน

ประกาศชะลอการเดินทางกลับไทย 19-30 เม.ย. 63

ประกาศชะลอการเดินทางกลับไทย

ประกาศงดออกหนังสือรับรองให้ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยชั่วคราว

ประกาศแนวทางการขอใบรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าไต้หวัน

ประกาศช่องทางยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานไทยทางไปรษณีย์เพิ่มเติม

TOP