Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

สนร. ไทเป ร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมการจัดหางานไทเป

สนร. ไทเป ช่วยเหลือส่งแรงงานเจ็บป่วยเดินทางกลับประเทศไทย

สนร. ไทเป ร่วมกับทีมประเทศไทยชมนิทรรศการ Post Pandemic Industrial Digital Transformation Policy

สนร. ไทเป เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยบริษัท Tripod Technology Corp.

สนร. ไทเป หารือกองแรงงานนครนิวไทเป

สนร. ไทเป หารือกองตรวจคนเข้าเมือง นครนิวไทเป

สนร. ไทเป ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี 2564

TOP