Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานบริษัท REXON Industrial Corp., Ltd. นครไทจง

สนร.ไทเป ตรวจเยี่ยมช่างเชื่อมไทย บริษัท C.S.Wind สาขาไต้หวัน

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย บ. Continental Engineering Corporation (CEC)

สนร.ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (26 มกราคม 2564)

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (20 มกราคม 2564)

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (8 มกราคม 2564)

สนร. ไทเป เข้าพบผู้บริหารสถานีตำรวจนครเถาหยวน

TOP