Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงานไต้หวันประชาสัมพันธ์โทษของการใช้ยาเสพติด

ไต้หวันประกาศคงมาตรการสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 (21 ก.ย. – 4 ต.ค. 64)

ไต้หวันคงการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 (24 ส.ค. – 6 ก.ย. 64)

ไต้หวันประกาศขยายการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 (10 – 23 ส.ค. 64)

TOP