Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือแรงงานไทยในไต้หวัน ปี 2565 New

สรุปมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางเข้ามาทำงานที่ไต้หวัน

ไต้หวันคงการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2

TOP