Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของไต้หวัน

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน

นครเถาหยวนยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชาสัมพันธ์คู่มือแรงงานไทยในไต้หวัน ปี 2564

อัตราค่าจ้างใหม่ของไต้หวัน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)

รมว. กระทรวงแรงงาน อวยพรปีใหม่ 2564 แรงงานไทยในต่างประเทศ

ไต้หวันปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่่ำปี 2564

TOP