Skip to main content

หน้าหลัก

กฏหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

1.  กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

     กฎหมายมาตรฐานแรงงาน เป็นกฎหมายใช้บังคับและคุ้มครองแรงงานที่ทำงานในไต้หวัน ครอบคลุมทั้งแรงงานไต้หวันและแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไต้หวัน โดยขอบข่ายการบังคับใช้ของกฎหมายแรงงานนั้น จะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ชั่วโมงการทำงาน การลางาน ค่าล่วงเวลา และค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างต่างๆ ถ้าท่านทำงานที่อยู่ในขอบข่ายในการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ท่านก็จะถูกคุ้มครองจากกฎหมายนี้ ยกเว้นผู้ที่ทำงานแม่บ้าน และผู้อนุบาลดูแลคนป่วย สิทธิต่างๆ ของท่านไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ การลาพัก และการทำงานในเวลากลางคืนต่างๆ ต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญา โดยหนังสือสัญญานั้นจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่น และต้องเป็นการยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย (นายจ้างและลูกจ้าง) ดังนั้นขอให้ท่านอ่านเนื้อความในสัญญาให้ละเอียดก่อนลงนาม

2.  ประเภทงานจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง

     ตำแหน่งและประเภทงานของท่านคืออะไร? ท่านสามารถดูได้จากในหนังสือสัญญา และในใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าว (ใบกาม่า) ซึ่งจะระบุตำแหน่งหน้าที่การงานและประเภทงานของท่าน รวมทั้งระบุชื่อที่อยู่ของนายจ้าง ไว้อย่างชัดเจน ในกรณีที่นายจ้างสั่งให้ท่านไปทำงานนอกเหนือ จากสัญญา ท่านสามารถปฏิเสธได้ ไม่ว่าท่านจะยินยอมหรือถูกบังคับก็ตาม พฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นการผิดต่อกฎหมายการว่าจ้าง เช่น สั่งให้ไปรับจ้างทำความสะอาดตามบ้านญาติของนายจ้าง เป็นต้น ถ้านายจ้างของท่านฝ่าฝืนหรือบังคับให้ท่านทำ ท่านสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมายังสำนักงานแรงงานหรือศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ สำหรับนายจ้าง ถ้าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ และปรับเป็นเงินระหว่าง 3 หมื่น ถึง 1 แสน 5 หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน ในกรณีที่ท่านทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลคนป่วย แม่บ้าน ถ้านายจ้างมีการย้ายที่อยู่ ท่านสามารถย้ายตามไปได้ แต่ว่านายจ้างต้องแจ้งเรื่องการย้ายถิ่นที่อยู่กับทางสถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.  การฝ่าฝืนกฎหมาย

     แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไต้หวัน ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของการว่าจ้างงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตการว่าจ้างแล้ว ยังเสียค่าปรับและถูกส่งกลับประเทศอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือออกไปรับจ้างทำงานให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่นายจ้างของตนจะต้องเสียค่าปรับ 3 หมื่น ถึง 1 แสน 5 หมื่นดอลลาร์ไต้หวันและถูกส่งกลับประเทศ หรือผู้ทำงานบ้านที่มีพฤติกรรมลักขโมย ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ ซึ่งถ้าท่านถูกส่งกลับประเทศแล้ว จะไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในไต้หวันได้อีก  ในกรณีที่ท่านมีปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ท่านสามารถปรึกษากับสำนักงานแรงงานไทยในเขตที่ท่านทำงานอยู่ ในกรณีที่ท่านหลบหนีนายจ้าง ทางการไต้หวันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และท่านสามารถติดต่อศูนย์ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือและจัดหาทนายได้


26052
TOP