Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ให้คำปรึกษาบริษัท Sheffield Energy Pte.Ltd สาขาไต้หวัน ในการขอจ้างแรงงานฝีมือ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สนร. ไทเป ให้คำปรึกษาแนะนำบริษัท Sheffield Energy Pte.Ltd สาขาไต้หวัน ณ สนร. ไทเป เกี่ยวกับกระบวนการยื่นขอจ้างและจัดส่งแรงงานไทยระดับฝีมือ (ช่างเชื่อม)รวมถึงสวัสดิการ คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกแรงงาน เพื่อเข้ามาทำงานเชื่อมกังหันลม ซึ่งบริษัทที่ผลิตกังหันลมดำเนินงานภายใต้แผนงานของรัฐบาลไต้หวันที่สนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว อีกทั้งยังสร้างโอกาสการขยายตลาดแรงงานฝีมือของไทยในอนาคต   


11
TOP