Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป แลกเปลี่ยนประเด็นด้านแรงงานกับฝ่ายแรงงานของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจอินโดนีเซีย จำนวน 3 คน ได้ขอเข้าพบนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทย ไทเป เพื่อแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนประเด็นด้านแรงงาน อาทิ ข้อมูลประเภทกิจการที่แรงงานมาทำงานในไต้หวัน การเดินทางมาทำงานของแรงงานในไต้หวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ค่าจ้างของผู้อนุบาล การขอยื่นนำเข้าแรงงานมาทำงานในภาคการเกษตร เป็นต้น 


15
TOP