Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป หารือ บริษัท Samsung C&T Corporation เกี่ยวกับแผนการจ้างแรงงานไทยในอนาคต

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนบริษัท Samsung C&T Corporation ได้เข้าพบนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานฯ ไทเป เพื่อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทยประกอบแผนงานสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ของท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ในอนาค

บริษัท Samsung C&T Corporation เคยเข้ามารับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ของไต้หวัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 โดยรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ อาทิ งานก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล ฟอร์โมซา ที่เมืองม่ายเหลียว เขตหยุนหลิน อาคารไทเป 101 และรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน เป็นต้น ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมเข้าประมูลโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ของท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 40,000 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยโครงการดังกล่าวสามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ประมาณ 2,500 คน และจะยื่นเอกสารการประมูลในเดือนธันวาคม 2563 กรณีที่บริษัทฯ ชนะการประมูล มีแผนจ้างแรงงานไทยเข้ามาทำงานก่อสร้าง โดยชุดแรกประมาณ 500-600 คน ซึ่งคาดว่าอาจเริ่มยื่นขอจ้างแรงงานประมาณเดือนมีนาคม 2564 


12
TOP