Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (16 ต.ค. 63)

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ โดยสายการบิน Tigerair เที่ยวบินที่ IT505 (ผู้โดยสาร 183 คน เป็นแรงงาน 131 คน) และสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG633 (ผู้โดยสาร 129 คน เป็นแรงงาน 100 คน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน พร้อมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และขอความร่วมมือให้แรงงานช่วยประชาสัมพันธ์ญาติและเพื่อนที่เคยมาทำงานในไต้หวัน ไม่หลงเชื่อตัวแทนเก็บค่าบริการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพในอัตราสูง


7
TOP