Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 63

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 สนร. ไทเป พร้อมสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ร่วมส่งคนไทยและแรงงานไทย จำนวน 109 คน โดยเป็นแรงงาน 64 คน เดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษ สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 9113 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 15.00 – 17.45 น. พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเก็บเอกสารหลักฐาน และช่องทางการติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ อาทิ เงินคืนภาษี เงินบำเหน็จชราภาพ เป็นต้น ให้แรงงานได้รับทราบ รวมทั้งช่วยประสานงาน และตอบข้อซักถามในกรณีอื่นๆ 

 

 


13
TOP