Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมประชุม Skills Cooperation Symposium

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ สนร. ไทเป เข้าร่วมงานประชุม Skills Cooperation Symposium ซึ่งกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน Mr. An-Pang Wang กล่าวเปิดการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนซึ่งเป็นสมาชิก WorldSkills International (WSI) จากนานาประเทศ 

ในการนี้ Mr. Lin San Quei กรรมการ WorldSkills International และรองประธาน WorldSkills Asia เป็นผู้ดำเนินรายการระหว่างการบรรยายแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (TVET) ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้มากขึ้นเพื่อเอาชนะอุปสรรคในสถานการณ์ที่มีความท้าทาย โดยทิศทางการพัฒนาในปี 2022 จะเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือคนรุ่นใหม่ และเยาวชนให้ได้มาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดการอบรม เพื่อให้เข้าการเรียนรู้ถึงได้กว้างขวางขึ้น

 


14
TOP