Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แรงงานต่างชาติดีเด่นสาขาสิ่งทอประจำปี 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 น.ส. วรัตม์สุดา ศรัทตต์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รักษาราชการแทนอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานฯ ไทเป เข้าร่วมงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แรงงานต่างชาติดีเด่นสาขาสิ่งทอ ประจำปี 2563 ของสมาคมผ้าไหมและสิ่งทอ ไต้หวัน ณ อาคารสมาคมฯ ไทเป โดยมีแรงงานต่างชาติได้รับเลือกเป็น แรงงานดีเด่น จำนวน 17 คน ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานไทย 5 คน ได้แก่

1. นายอาคม สมบัติกำไร อายุ 24 ปี พนักงานบริษัท Ho Yu Textile Co.,Ltd.

2. นายวิษณุ พรมณี อายุ 33 ปี พนักงานบริษัท Formosa Taffita Co.,Ltd.

3. นายสมชาติ ตาสาย อายุ 29 ปี พนักงานบริษัท Formosa Taffita Co.,Ltd.

4. นายบุญมั่น ภูมูล อายุ 42 ปี พนักงานบริษัท Sun Shine Textile Enterprise Co.,Ltd.

5. นายเลอพงษ์ เนาวิรัตน์ อายุ 40 ปี พนักงานบริษัท Lovetex Industrial Corp.

ในการนี้ สนร. ไทเป ได้ให้กำลังใจแรงงานในการทำงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ช่องทางการติดต่อ สนร. ไทเป รวมทั้งสัมภาษณ์แรงงานเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน และให้ข้อคิดแก่เพื่อนแรงงานในการทำงานและใช้ชีวิตในไต้หวัน

 

 


546
TOP