Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงาน 6 แห่ง และหารือผู้ประกอบการเพื่อขยายตลาดแรงงานในอนาคต

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 สนร. ไทเป ร่วมกิจกรรมกับทีมประเทศไทย พบปะผู้ประกอบการและนักธุรกิจ และศึกษาดูงานโรงงาน จำนวน 6 แห่ง ณ เมืองเจียอี้  เพื่อศึกษาและหารือแนวทางการขยายตลาดแรงงานไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเป็นฐานในการขยายตลาดแรงงานซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจจ้างแรงงานไทยในอนาคต นอกจากนี้ ทีมประเทศไทยยังได้มีการหารือชักชวนผู้ประกอบการลงทุนในประเทศไทยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยด้วย สำหรับโรงงาน 6 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท Pai Chia Chen 2) บริษัท YASCO Enterprise Group 3) บริษัท SF Chen Brothers 4) บริษัท LIN HORN 5) บริษัท Fatek และ 6) KAIS Group


15
TOP