Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยเงินชดเชยกรณีบริษัท Zhao Wan Industry ปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานแรงงานไทเป เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีบริษัท Zhao Wan Industry ปิดกิจการ ณ ศูนย์การศึกษาแรงงาน นครเถาหยวน โดยมีผู้แทนนายจ้าง กองแรงงานท้องถิ่น และผู้แทนของแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อาทิ เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างของกองทุนประกันภัยแรงงาน ค่าจ้างค้างจ่าย เป็นต้น 


2905
TOP