Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมการพบผู้ว่าการนครนิวไทเป

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการและนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทเป ได้ร่วมคณะทีมประเทศไทย นำโดยนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เข้าพบหารือกับนายโหวโหย่ว อี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเป โดยผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณที่นครนิวไทเปดูแลคนไทยและแรงงานไทย รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมคนไทย อาทิ การจัดงานสงกรานต์ประจำปีอันเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย นอกจากนี้ ได้หารือถึงโอกาสในการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การศึกษา สมาร์ทซิตี้ การเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป


3775
TOP