Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐไต้หวัน เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความรู้แรงงาน บ. Hwang Chang General Contractor Co., Ltd.

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ไทเป ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจต่างด้าว และกองแรงงานนครนิวไทเป  เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แรงงานไทยบริษัทก่อสร้าง Hwang Chang General Contractor Co., Ltd. ณ ไซต์ก่อสร้างอาคารสังคมสงเคราะห์ ในเขตจงเหอ นครนิวไทเป จำนวน 48 คน  โดยได้ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิประโยชน์ และเน้นย้ำเรื่องผลเสียและบทลงโทษของการใช้สารเสพติด รวมถึงปัญหาอื่นๆ อาทิ โทษของการดื่มสุรา ปัญหาการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ พร้อมตอบข้อซักถามแรงงาน 

ปัจจุบัน บริษัท Hwang Chang General Contractor Co., Ltd. จ้างแรงงานไทย จำนวน 371 คน มาทำงานที่ไซต์ก่อสร้างต่างๆ อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายว่านหัว-ถูเฉิง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณจงลี่ โครงการก่อสร้างตลาดหวนหนาน เป็นต้น

 

 

 

 


14
TOP