Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและหารือการขยายตลาดภาคการเกษตร ณ เมืองอี๋หลาน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ (อทป) นางสาวนิพัทธา ไชยพัฒน์ (ทปษ) นายชิงชัย สิริรัชวงษ์ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ และนายอนุพงศ์ วงค์ปัญญา ล่าม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานและหารือกับนายจ้างภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรอี๋หลาน ซึ่งจ้างแรงงานไทยแล้ว 16 คน โดยจัดส่งแรงงานไทยไปปฏิบัติงานกับนายจ้างที่จะเข้าตรวจเยี่ยมวันนี้ ได้แก่ นายจ้าง จาง จี เจิ้น ทำการเกษตรปลูกผักออกานิค ปัจจุบันมีแรงงานไทย จำนวน 2 คน และนายจ้าง เจี่ยน จื้อ หาว ทำการเกษตรปลูกข้าว โดยปัจจุบันมีแรงงานไทย 4 คน

ผลจากการตรวจเยี่ยม พบว่าแรงงานไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วน โดยสนร.ไทเป ได้ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ข้อกฎหมายและให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทย ในการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบไต้หวัน ทั้งการปัองกันยาเสพติด การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า สุรา และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับสนร.ไทเป

ผลการประชุมหารือเพื่อขยายตลาดแรงงานไทย ปัจจุบันแรงงานภาคการเกษตรในสหกรณ์การเกษตรอี๋หลาน มีแรงงานไทยจำนวน 16 คน อินโดนีเซีย 9 คน เวียดนาม 4 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการขอนำเข้าแรงงานต่างชาติอีก 7 คน และยังคงขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรเนื่องจากประชากรในชนบทมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น แรงงานท้องถิ่นในภาคการเกษตรมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และต้องการแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในภาคส่วนนี้ โดยนางสาวประภาวดีฯ ได้ขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาจ้างแรงงานไทย เป็นลำดับแรกเนื่องจากแรงงานไทยมีความคุ้นเคยกับงานเกษตรกรรมและมีความขยัน อดทน โดยสนร.ไทเปยินดีที่จะให้คำปรึกษา ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยได้มีโอกาสทำงานภาคการเกษตรในไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนายจ้างแจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้น ปัจจุบันแรงงานไทยทำงานภาคการเกษตรในไต้หวัน จำนวน 476 คน (ข้อมูล ณ กันยายน 2566) จากจำนวนแรงงานไทยในไต้หวันทั้งหมด 68,154 คน


1087
TOP