Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานบริษัท REXON Industrial Corp., Ltd. นครไทจง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส. วรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานบริษัท REXON Industrial Corp., Ltd. นครไทจง ซึ่งผลิตอุปกรณ์เครื่องกล รวมถึงผลิตเครื่องออกกำลังกายส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบัน มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 246 คน และบริษัทอยู่ระหว่างขยายการผลิตซึ่งแรงงานไทยยังคงเป็นที่ต้องการของนายจ้าง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความร่วมมือกับสถาบันศึกษาในเมืองไทจง รับนักศึกษาต่างชาติของสถาบันอาชีวศึกษาเข้าฝึกงาน โดยนักศึกษาจะเรียน 2 วัน และทำงาน 4 วัน ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินให้เป็นรายชั่วโมง รวมทั้งสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร และรถรับส่ง โดยเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว จะช่วยดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานให้และรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อ

สำหรับแรงงานไทย เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน บริษัทจะมีการจัดฝึกอบรมก่อนให้ปฏิบัติงานจริง และใช้ระบบพี่เลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะมีการประเมินการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน หากแรงงานปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพและมีความกระตือรือร้นจะพิจารณาเพิ่มสวัสดิการต่างๆ ให้ นอกจากนี้ แรงงานไทยที่ทำงานครบระยะเวลาสูงสุดในไต้หวันซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของนายจ้างและปฏิบัติงานดี บริษัทได้ยื่นเรื่องเสนอกระทรวงแรงงานเพื่อขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาให้แรงงานเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาทำงานให้แรงงานต่างชาติอีกด้วย 

ในส่วนปัญหาของแรงงาน พบว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และมีอายุเฉลี่ย 30 ปีขึ้นไป รวมทั้งมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งนายจ้างได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้งที่โรงงาน กรณีที่แรงงานมีปัญหาด้านสุขภาพจะให้แพทย์มาให้คำปรึกษาต่อเพื่อดำเนินการรักษา

นอกจากนี้ สนร. ไทเป ได้นำหน้ากากอนามัยไปมอบแก่แรงงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการงด/ลดดื่มสุรา ไม่ข้องแวะกับยาเสพติดและอบายมุข การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันพึงมีพึงได้ ช่องทางการติดต่อกับสนร. ไทเป และช่องทางการดาวโหลดคู่มือแรงงานไทยในไต้หวันแบบออนไลน์


20
TOP