Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ชี้แจงประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แก่แรงงานที่เดินทางกลับประเทศ (1 ต.ค. 64)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ สนร. ไทเป ชี้แจงประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานที่จะเดินทางกลับประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน อาทิ เงินคืนภาษี บำเหน็จชราภาพ เป็นต้น รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับ สนร. ไทเป  พร้อมเน้นย้ำให้แรงงานที่ประสงค์จะรับสิทธิประโยชน์สามารถติดต่อผ่านสำนักงานแรงงานจังหวัด เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหรือถูกเรียกเก็บค่าบริการจนไม่ได้รับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน


16
TOP