Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ขอส่งความปรารถนาดีมายังแรงงานไทยเนื่องในโอกาสวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2565

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ขอประชาสัมพันธ์คลิปเนื่องในโอกาสวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2565 ลงสื่อออนไลน์ของสำนักงานฯ ทางเว็บไซต์และ เฟซบุ๊ก จากนางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทย ไทเป และคลิปสัมภาษณ์แรงงานไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่น 2 คน 

ผู้อำนวยการสนร. ไทเป ได้ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงานไทย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อคิดในการใช้ชีวิตและการทำงานสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวัน

คลิปสัมภาษณ์แรงงานไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่น จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นแรงงานต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับแรงงานไทย และสร้างแรงจูงให้แรงงานพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

  • นายชัยณรงค์ ไชยขันธุ์ แรงงานจากจังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท CHIN CHIH METAL INDUSTRIAL CO., LTD. เมืองเหมียวลี่ ได้รับคัดเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ของภาคการผลิต จากกระทรวงแรงงานไต้หวัน โดยได้เข้ารับโล่เกียรติคุณแรงงานดีเด่นระดับประเทศ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และเข้าพบประธานาธิบดี ไช่อิงเหวิน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 

  • นางสาวธนัชชา แซ่จาง แรงงานจากจังหวัดเชียงราย บริษัท PRINTEC H. T. ELECTRONICS CORP. เขตจงเหอ นครนิวไทเป ได้รับคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองแรงงานนครนิวไทเป โดยเข้ารับประกาศเกียรติคุณกับผู้ว่าการนครนิวไทเป เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 

 


19
TOP