Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ไทเปจัดประชุมหารือกับศูนย์จ้างตรงไต้หวัน เพื่อส่งเสริมการจ้างตรงผ่านการจัดส่งโดยรัฐ ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปทำงานไต้หวัน

กรกฎาคม 2560 สนร.ไทเป ได้จัดประชุมหารือกับศูนย์จ้างตรง กระทรวงแรงงานไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับกระบวนการทำงานให้ครบวงจรควบระหว่างภารกิจ ณ กรมการจัดหางาน ในฐานะผู้ส่ง และ กระทรวงแรงงานไต้หวัน ในฐานะกำกับดูแลรับแรงงานไทย ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานสนับสนุนตามประเด็นที่เห็นสอดคล้องร่วมกันในที่ประชุมเจซีไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 18 เพื่อส่งเสริมการจ้างตรงผ่านการจัดส่งโดยรัฐ  ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน ซึ่ง สนร.ไทเป และเกาสง จะเป็นตัวกลางสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกนายจ้างไต้หวันที่มีคุณภาพ..


140
TOP