Skip to main content

หน้าหลัก

มอบโล่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ไทเป

วันที่ 26 พ.ย. 62 นางลัพธวรรณ วอลช์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) มอบโล่ เข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่คุณอดิศร พิมพ์คำไหล อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ สนร. ไทเป โดยได้แสดงความยินดีและความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างดีเสมอมา  


173
TOP