Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศปิดรับบริการรับเอกสารยื่นขอรับรองจ้างแรงงานไทยที่ สนร. ไทเป ชั่วคราว

สนร. ไทเป ปิดรับบริการรับเอกสารยื่นขอรับรองจ้างแรงงานไทยที่ สนร. ไทเป ชั่วคราว โดยผู้ที่ประสงค์ยื่นขอรับรองเอกสารให้ยื่นทางไปรษณีย์แทนตั้งแต่วันที่ 19-28 พ.ค. 64 


244
TOP