Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานไต้หวันประชาสัมพันธ์โทษของการใช้ยาเสพติด

กระทรวงแรงงานไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โทษของการใช้ยาเสพติดซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งร่างกายและจิตใจ และอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการทำงาน

หากแรงงานต่างชาติทำงานในไต้หวัน หากทำการผลิต, ขนส่ง, จำหน่าย, ถ่ายโอน, บริหารจัดการ หรือครอบครอง เฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน กัญชา แอมเฟตามีน และยาเสพติดอื่นๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย จะถูกจับกุมและดำเนินคดีอาญาหรือถูกตัดสินให้เป็นผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานไต้หวันจะเพิกถอนใบอนุญาตการจ้างงานของแรงงานต่างชาติและมีคำสั่งเนรเทศออกจากประเทศภายในเวลาที่กำหนด และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในไต้หวันได้อีกต่อไป

 

ที่มา : กระทรวงแรงงานไต้หวัน 


32
TOP