Skip to main content

หน้าหลัก

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ

พื้นที่รับผิดชอบของสนร. ไทเป ครอบคลุมภาคเหนือและภาคกลางของเกาะไต้หวัน รวม 12 เมือง ได้แก่ ไทเป นิวไทเป จีหลง เถาหยวน อี๋หลัน ซินจู๋  เหมียวลี่ ไทจง หนันโถว ฮัวเหลียน เหลียนเจียง และ จินเหมิน 

TOP