Skip to main content

หน้าหลัก

ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป 

ที่อยู่         : เลขที่ 151 ชั้น 10 ถนนซินอี้ ตอนที่ 3 ไทเป ไต้หวัน  

                                   No. 151, 10 F, Hsinyi Road, Sec 3, Taipei Taiwan 

โทรศัพท์ : +886 (2) 2701-1413

โทรสาร   : +886 (2) 2701 1433 

เฟซบุ๊ค   : สำนักงานแรงงานไทย ไทเป (https://www.facebook.com/labourtaipei/)

อีเมล์       : taipei@mol.mail.go.th 

 

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. (พักกลางวัน 12.00-13.30 น.) 


1957
TOP