Skip to main content

หน้าหลัก

ไต้หวันประกาศคงมาตรการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 (30 พ.ย.-13 ธ.ค. 64)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน ประกาศคงมาตรการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.-13 ธ.ค. 64 โดยมีมาตรการดังนี้

ก. มาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัย (คงมาตรการเดิม) ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกสถานที่ ยกเว้นกรณีดังนี้

  • ระหว่างออกกำลังกาย หรือร้องเพลงทั้งในอาคารและนอกอาคาร
  • ระหว่างถ่ายรูปเดี่ยว/รูปกลุ่มทั้งในอาคารและนอกอาคาร
  • ระหว่างไลฟ์สด ถ่ายวีดิโอ การดำเนินกิจกรรม รายงานข่าว กล่าวถ้อยแถลง/คำปราศรัย การสอน หรือกิจกรรมที่ต้องสื่อสารกับบุคคลอื่น
  • ระหว่างทำงานในภาคเกษตร ป่าไม้ ประมง เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เปิดโล่ง อาทิ ฟาร์ม บ่อเลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ และภูเขา)
  • ระหว่างทำกิจกรรมในป่า ภูเขา (รวมทั้งบริเวณสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ) และชายหาด
  • ระหว่างแช่น้ำพุร้อน/เย็น อบไอน้ำ ซาวน์น่า ทำสปา หรือทำกิจกรรมทางน้ำ หรือสถานที่ที่หน้ากากอนามัยเปียกน้ำได้ง่าย
  • เมื่อรับประทานอาหารเครื่องดื่มนอกสถานที่
  • สามารถถอดหน้ากากอนามัยชั่วคราวในสถานที่หรือในกิจกรรมที่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันโรคระบาดของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน หรือของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ

ข. สถานประกอบการและสถานที่สาธารณะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน วัดอุณหภูมิ ฆ่าทำความสะอาดเชื้อ บริหารจัดการสุขภาพพนักงงาน และมีแผนรองรับแบบทันทีหากพบผู้ติดเชื้อ

ค. เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ (โอมิครอน) จะดำเนินมาตรการป้องกันและจัดการโรคอย่างเคร่งครัด
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้จัดกิจกรรมซึ่งจะมีการรวมตัวของคนจำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

  1. ผู้จัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมารตรการแจ้งเตือนระดับ 2 และระเบียบว่าด้วยการป้องกันโรคสำหรับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

1.1) ผู้จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีการฆ่าเชื้อที่มือ รวมทั้งการฆ่าเชื้อที่ห้องน้ำสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ และมีมาตรการตอบสนองด้านการรักษาพยาบาล

1.2) ไม่อนุญาตให้ขายอาหารเครื่องดื่มในสถานที่จัดงาน ยกเว้นในส่วนที่อนุญาตให้ขายตามที่กำหนด

1.3) ไม่อนุญาตให้ขายตั๋วยืนในการจัดกิจกรรมในร่ม ผู้จัดงานต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน กำหนดเส้นทางเข้าออก ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและห้ามรับประทานอาหาร ยกเว้นดื่มน้ำ

2.1) ผู้ดำเนินรายการ นักแสดง หรือผู้กล่าวปราศรัย
ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยระหว่างบันทึกภาพหรือดื่มน้ำ ทั้งนี้
การถอดหน้ากากอนามัยระหว่างรับประทานอาหาร  หรือระหว่างถ่ายภาพ ไม่รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

2.2) ผู้จัดกิจกรรมต้องกำหนดบริเวณสำหรับรับประทานอาหารซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ โดยบริเวณดังกล่าวต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มือ ไม่อนุญาตให้เดินรับประทานอาหารและจัดการชิมอาหารตัวอย่าง

2.3) ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น หากมีการแจ้งเตือนแล้ว จะถูกลงโทษโดยหน่วยงานรัฐในพื่นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคระบาด

3. สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างกัก หรือแยกตัวที่บ้าน สังเกตสุขภาพตนเอง รวมทั้งผู้ที่มีอาการน่าสงสัย (รวมถึงนักแสดงและพนักงานในการจัดกิจกรรม) ได้แก่ มีไข้ ท้องเสีย ไม่รับรู้กลิ่นและรสชาต ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษอย่างหนัก

ที่มา – ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน 


4606
TOP