Skip to main content

หน้าหลัก

ไต้หวันประกาศคงมาตรการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 16-29 พ.ย. 64

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน ประกาศคงมาตรการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-29 พ.ย. 64 โดยมีการปรับมาตรการดังนี้

1.มาตรการทั่วไป

    1.1 การสวมใส่หน้ากากอนามัย : ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกสถานที่ ยกเว้นกรณีดังนี้

(1) ระหว่างออกกำลังกาย หรือร้องเพลงทั้งในอาคารและนอกอาคาร

(2) ระหว่างถ่ายรูปเดี่ยว/รูปกลุ่มทั้งในอาคารและนอกอาคาร

(3) ระหว่างไลฟ์สด ถ่ายวีดิโอ การดำเนินกิจกรรม รายงานข่าว กล่าวถ้อยแถลง/คำปราศรัย การสอน หรือกิจกรรมที่ต้องสื่อสารกับบุคคลอื่น

(4) ระหว่างทำงานในภาคเกษตร ป่าไม้ ประมง เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เปิดโล่ง อาทิ ฟาร์ม บ่อเลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ และภูเขา)

(5) ระหว่างทำกิจกรรมในป่า ภูเขา (รวมทั้งบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ) และชายหาด

(6) ระหว่างแช่น้ำพุร้อน/เย็น อบไอน้ำ ทำสปา หรือทำกิจกรรมทางน้ำ หรือสถานที่ที่หน้ากากอนามัยเปียกน้ำได้ง่าย

1.2 สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้เมื่อรับประทานอาหารเครื่องดื่มนอกสถานที่

1.3 สามารถถอดหน้ากากอนามัยชั่วคราวในสถานที่หรือในกิจกรรมที่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันโรคระบาดของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน หรือของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ

2. สถานประกอบการและสถานที่สาธารณะต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตน วัดอุณหภูมิ ฆ่าทำความสะอาดเชื้อ บริหารจัดการสุขภาพพนักงงาน และมีแผนรองรับแบบทันทีหากพบผู้ติด

3. ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 64 ผ่อนปรนมาตรการให้สถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ (อาทิ ไนต์คลับ ดิสโกเทค ผับ คลับ และร้านนวดที่มีพนักงานดูแลลูกค้า) โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดการและป้องกันโรคระบาดภายใต้เงื่อนไขดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป : ลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคล วัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นระหว่างรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ติดตามสุขภาพของลูกจ้าง สถานที่มีรับบระบายอากาศ มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

3.2 การฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ของลูกจ้าง

(1) ลูกจ้างต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนเปิดให้บริการอย่างน้อย 14 วัน

(2) ลูกจ้างต้องมีผลตรวจโควิด-19 ที่แสดงผลเป็นลบ (โดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร็ว หรือตรวจ PCR) อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเปิดให้บริการ

3.3 สถานประกอบการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่ม การรักษาแบบพื้นบ้าน beauty and body toning การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และการร้องเพลงต้องยื่นเอกสารขออนุมัติการเปิดบริการต่อหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น นอกจากนี้ สถานประกอบการประเภทอื่นๆ ต้องให้บริการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

3.4 การบริหารจัดการหลังเปิดสถานที่

(1) ลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในระยะเวลา 14 วัน ก่อนเปิดสถานที่ ต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจเร็ว หรือตรวจ PCR test ทุกสัปดาห์ (ยกเว้นลูกจ้างที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม แล้วอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเปิดสถานที่)

(2) ลูกค้าที่เข้าใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนเข้าใช้บริการ

 

ที่มา – ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/MGBOYXNyekSwBrlEekXq_g?typeid=158


16
TOP