Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป แสดงความยินดีกับแรงงานไทยที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นของสมาคมสิ่งทอไต้หวัน ปี 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 น.ส.ประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ น.ส. วรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สนร. ไทเป ร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทยที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นของสมาคมสิ่งทอไต้หวันประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีแรงงานต่างชาติได้รับการเสนอชื่อจากนายจ้างและผ่านการคัดเลือกให้เป็นแรงงานดีเด่น จำนวน 18 ราย ในจำนวนนี้ มีแรงงานไทย 3 ราย ได้แก่

1.นายพงษ์ศิริ คำสุข อายุ 38 ปี บริษัท Sun Shine Textile Enterprise Co., Ltd.

2.นายวันชัย โพธิตะนิมิตร อายุ 51 ปี บริษัท King Young Enterprise Co., Ltd.

3.นางสาวน้ำฝน รุ่งสิริพัฒน์ อายุ 36 ปี บริษัท Ho Yu Textilte Co., Ltd.

สนร. ไทเป ได้แสดงความยินดีกับแรงงานไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่น รวมทั้งได้สัมภาษณ์แรงงานเพื่อแบ่งปันข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในไต้หวันให้กับแรงงานไทยในไต้หวัน


8
TOP