Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยบริษัท Tripod Technology Corp.

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ไทเป เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยบริษัท Tripod Technology Corp. Co., Ltd.  นครเถาหยวน จำนวน 150 คน ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ กฎหมายแรงงาน รวมถึงผลเสียและบทลงโทษตามกฎหมายจากการข้องแวะสิ่งเสพติด สุรา และอบายมุข รวมทั้งผลเสียจากการหลบหนีนายจ้าง พร้อมทั้งขอความร่วมมือแรงงานให้ความร่วมมือนายจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และตอบปัญหา/ข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง 


20
TOP