Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป เจรจานายจ้างบ. Pan Asia กรณีที่แรงงานไทยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บระหว่างทำงาน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สนร. ไทเป ได้ประชุมหารือร่วมกับกองแรงงาน นิวไทเป บริษัทจัดหางาน และนายจ้างบริษัท PAN ASIA (Engineers & Constructors) CORPORATION เพื่อรับฟังข้อชี้แจงกรณีที่แรงงานไทย จำนวน 6 คน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บระหว่างทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างสถานีรับและเก็บแก๊ส ณ ท่าเรือนิวไทเป ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และได้เจรจาหารือกับนายจ้าง และหน่วยงานเกี่ยวกับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีสิทธิรับประโยชน์ของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานจากเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้พบญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อให้กำลังใจ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ    

สนร. ไทเป ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยของบริษัทฯ ให้ข้อมูลความรู้ ตอบข้อซักถามและกำชับนายจ้างให้ดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน และช่องทางการประสานงานกับ สนร. โดยแรงงานไทยได้สอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน อาทิ การเบิกค่าล่วงเวลา การจ่ายเงินเดือน ความพอเพียงและความปลอดภัยระหว่างการเดินทางระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน เป็นต้น


64
TOP