Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (27 สิงหาคม 2563)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทย  267 คน จากผู้โดยสารทั้งหมด 384 คน เดินทางกลับประเทศ ด้วยสายการบิน Tiger Air (ผู้โดยสาร 155 เป็นแรงงาน 128 คน) และสายการบินไทย (ผู้โดยสาร 229 เป็นแรงงาน 139คน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

สนร. ไทเป ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เอกสารหลักฐาน และช่องทางการติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ อาทิ เงินคืนภาษี เงินบำเหน็จชราภาพ เป็นต้น ให้แรงงานได้รับทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไม่หลงเชื่อตัวแทนเก็บค่าบริการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพในอัตราสูง และใช้บริการผ่านสำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้แรงงานช่วยประชาสัมพันธ์ญาติและเพื่อนที่เคยมาทำงานในไต้หวันเพื่อให้ทราบช่องทางการยื่นขอสิทธิประโยชน์และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของตนด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแรงงานไทยที่ทุพพลภาพกลับประเทศ พร้อมพยาบาลชาวไต้หวันทื่เดินทางไปดูแล ซึ่งสนร. ไทเป ได้ให้ความช่วยเหลือในการเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานที่สถานพยาบาล และเจรจากับนายจ้างและบริษัทจัดหางานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเรื่องสิทธิประโยชน์แก่แรงงานดังกล่าว

 

 


17
TOP