Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (26 มกราคม 2564)

วันที่ 26 มกราคม 2564 สนร.ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG633 เส้นทางไทเป-กทม. (สุวรรณภูมิ) เวลา 14.05-16.50 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 241 คน เป็นแรงงาน 213 คน พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพ และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


20
TOP