Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานกลับประเทศ (12 มีนาคม 2564)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทย จำนวน 218 คน จากผู้โดยสาร 255 คน เดินทางกลับประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 14.05-16.50 น. ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ การเก็บเอกสารหลักฐานและการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพของ ไต้หวัน รวมทั้ง การส่งแบบรายงานการกลับเข้าประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางาน พร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง


33
TOP