Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สนร. ไทเป ได้ร่วมกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ส่งคนไทยและแรงงานไทย จำนวน 99 คน โดยเป็นแรงงาน 69 คน เดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษ สายการบิน EVA เที่ยวบินที่ BR 201 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 10.20 – 13.05 น. ทั้งนี้ สนร. ไทเป ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เอกสารหลักฐาน และช่องทางการติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ อาทิ เงินคืนภาษี เงินบำเหน็จชราภาพ เป็นต้น ให้แรงงานได้รับทราบ รวมทั้งช่วยประสานงาน และตอบข้อซักถามในกรณีอื่นๆ 


17
TOP