Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565  นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ไทเป เข้าร่วมประชุมหารือกับนาย Kuo-Yung Hsu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวันและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ อาทิ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติไต้หวัน ฝ่ายไทยนำโดยนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านความมั่นคง อาชญากรรมไซเบอร์ การปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ การเพิ่มโควต้าให้แรงงานไทยเข้ามาทำงานในไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายยินดีให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต


2109
TOP