Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ไทเป ร่วมประชุมกับประเทศผู้ส่งแรงงาน 4 ประเทศ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สนร. ไทเป ร่วมประชุมอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติและแนวทางแก้ไข ซึ่งสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ได้แก่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจและสำนักงานแรงงานของประเทศผู้ส่งแรงงาน 4 ประเทศ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย) ณ ภัตตาคาร Shin Tung Nan Seafood ไทเป

ในการนี้ ได้หารือเกี่ยวกับ 1) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานภาคสวัสดิการสังคมและลูกเรือประมง 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการซื้อตำแหน่งงาน และ 3) การลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานที่มาทำงานในไต้หวัน


9
TOP