Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมดูงานและเยี่ยมชม Lunghwa Univesity of Science and Technology

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สนร.ไทเป ได้ร่วมศึกษาดูงานกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ณ Lunghwa Univesity of Science and Technology นำโดยนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าฯ

มหาวิทยาลัย Lunghwa เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งเน้นการฝึกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไต้หวัน มีนักศึกษา 12,004 คน เป็นนักศึกษาไทย 3 คน ในปี 2065 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนด้าน best performance growth  ประกอบด้วยวิทยาลัยเฉพาะทาง 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารจัดการ และวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และการออกแบบ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันในการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อผลิตผู้มีทักษะเฉพาะ (แผนส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม 5+2) และทดแทนภาวะขาดแคลนแรงงานทนที่มีทักษะฝีมือ  หลักสูตรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศเพื่อรองรับสาขาที่มีความต้องการในตลาดแรงงานไต้หวันสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยต่างชาติผ่านโครงการแลกเปลี่ยน โดยความร่วมมือกับประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน เป็นต้น

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย lunghwa และมหาวิทยาลัยของไทย เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน อาทิ การออกแบบหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยของไทย โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านภาษาจีน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของไต้หวันโดยใช้สื่อออนไลน์ education fair และ inflencer ด้านการศึกษา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนไทย รวมทั้งความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนไทย-ไต้หวัน เป็นต้น


18
TOP