Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมกิจกรรมวันแรงงานของมูลนิธิเพื่อนไทย นครเถาหยวน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิเพื่อนไทย นครเถาหยวน ได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทย ไทเป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวให้กำลังใจแรงงานและให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตและการทำงานในไต้หวัน โดยนางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมให้คำปรึกษาแรงงานในพื้นที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตการทำงาน สภาพความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงานแรงงาน ไทเป และการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อออนไลน์ 


7
TOP