Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร และหารือการขยายตลาดแรงงานไทย ณ นครไทจง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานแรงงาน ไทเป ร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ นครไทจง ของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป นำโดยนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผู้อำนวยการ และนางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ รองผู้อำนวยการ สนร. ไทเป  โดยได้พบปะแรงงานไทยที่เดินทางมาทำหนังสือเดินทาง เพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ กฎหมาย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แรงงานไทยรับทราบ พร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับประธานสหพันธ์การจัดหางานไต้หวัน นายกสมาคมการจัดหางาน ไทจง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงานไทยในไต้หวัน และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยในอนาคต 

 


3246
TOP