Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในรายการไขปัญหาแรงงานของสถานีวิทยุ Rti ไต้หวัน

วันที่ 18 กันยายน 2563 นางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รักษาราชการแทนอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานไทย ไทเป  ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยในไต้หวัน อาทิ เงินบำเหน็จชราภาพและช่องทางการยื่นขอ ปัญหาของแรงงานไทย การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น รวมทั้งตอบข้อซักถามจากผู้รับฟัง ผ่านรายการไขปัญหาแรงงานของสถานีวิทยุ International Taiwan Radio (Rti) 


5
TOP