Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานบริษัท Hwang Chang General Contractor

วันที่ 9 เมษายน 2564 สนร. ไทเป ร่วมกับตำรวจต่างด้าว สถานีตำรวจเขตจงเหอ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ ไซต์งานก่อสร้างการเคหะของบริษัท Hwang Chang General Contractor เขตจงเหอ นครนิวไทเป โดยบริษัทว่าจ้างแรงงานไทย (เพศชาย) 30 คน 

สนร. ไทเป ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ อาทิ เงินคืนภาษี และเงินบำเหน็จชราภาพ เป็นต้น การดูแลสุขภาพตนเองในสถานการณ์โควิด-19 และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ข้อเสียของการดื่มสุราและขับขี่พาหนะ การข้องแวะกับยาเสพติด อบายมุข และการระมัดระวังเรื่องการกู้ยืมค้ำประกัน นอกจากนี้ ได้ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง อาทิ เงินคืนภาษี ความคุ้มครองของกองทุนประกันสุขภาพและกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน เป็นต้น พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับสนร. ไทเป และให้ดาวน์โหลดคู่มือแรงงานไทยในไต้หวันผ่าน QR Code

นอกจากนี้ ตำรวจฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานไฟฟ้า การหลีกเลี่ยงขับขี่พาหนะหลังจากดื่มสุรา และบทลงโทษต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้อง


30
TOP