Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย บ. Continental Engineering Corporation (CEC)

วันที่ 27 ม.ค. 64 สนร. ไทเป ร่วมกับตำรวจฝ่ายตรวจคนต่างด้าวนครเถาหยวน ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย บริษัท Continental Engineering Corporation (CEC) ซึ่ง เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ของไต้หวัน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1945 ทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านเหรียญไต้หวัน รายได้ประกอบการปี 2563 จำนวน 2.03 หมื่นล้านเหรียญไต้หวัน ปัจจุบันมีโครงการรับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสนามบินส่วนต่อขยายถึงเขตจงลี่ รถไฟฟ้าเถาหยวนสายสีเขียว ซึ่งได้ว่าจ้างแรงงานไทยจำนวน 210 คน เข้ามาก่อสร้างตามโครงการ สนร. ไทเป ได้หารือกับนายจ้างเกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทยเพื่อขยายตลาดแรงงาน โดยนายจ้างยังคงต้องการแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังมีโครงการก่อสร้างอีกหลายโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้จ้างแรงงานไทยมาโดยตลอด

สนร. ไทเป ได้ให้คำแนะนำแรงงานในการใช้ชีวิตและการทำงานในไต้หวัน รวมทั้งชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และช่องทางการติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือกับ สนร. ไทเป รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดละเลิกการดื่มสุราและขับขี่จักรยานหรือจักรยานไฟฟ้า การเสพยาเสพติด และการเล่นการพนัน รวมถึงบทลงโทษและผลเสียที่จะตามมา นอกจากนี้ ยังได้แนะนำนายจ้างให้ติดตั้งเครื่องวัดความดันในบริเวณหอพักเพื่อให้แรงงานได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในการนี้ สนร. ไทเป ได้แจก QR Code คู่มือแรงงานไทยในไต้หวันแบบออนไลน์ และเฟสบุ๊กสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ให้แรงงานดาวน์โหลดจากโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ สนร. ไทเป ได้เชิญตำรวจตรวจคนต่างด้าวนครเถาหยวน ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและประชาสัมพันธ์ชี้แจงแรงงานไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยฝ่ายตำรวจแจ้งว่าแรงงานไทยในพื้นที่นครเถาหยวนที่มีปัญหาต้องคดี 3 อันดับแรก มีปัญหาจาก1) การดื่มสุราและขับขี่จักรยาน 2) ปัญหายาเสพติด และ 3) การก่อคดีอาชญากรรมอื่นๆ จึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังและบทลงโทษให้แรงงานทราบ รวมถึงการไม่หลงเชื่อผู้อื่นให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือซิมโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วกับผู้ที่ไม่รู้จักหรือเพื่อน ซึ่งผู้ไม่หวังดีอาจใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงผู้อื่นต่อ


21
TOP