Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานโรงงาน Baotek Industrial Materials Ltd.

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สนร. ไทเป ร่วมกับตำรวจต่างด้าวนครเถาหยวน ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานโรงงาน Baotek Industrial Materials Ltd. เขตหยางเหมย นครเถาหยวน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผ้าใยแก้ว/ผ้าใยสังเคราะห์ โดยจ้างแรงงานไทยสัญชาติไทยทั้งหมด 110 คน และจากการหารือกับนายจ้างยังคงมีความต้องการแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง และมีแผนจะจ้างแรงงานไทยเพิ่มอีกประมาณ 20 คน 

สนร. ไทเป ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ อาทิ เงินคืนภาษี และเงินบำเหน็จชราภาพ เป็นต้น การรักษาสุขอนามัยในสถานการณ์โควิดและการดูแลสุขภาพตนเอง เน้นย้ำเรื่องข้อเสียของการดื่มสุราและขับขี่พาหนะ การข้องแวะกับยาเสพติด และอบายมุข นอกจากนี้ ได้ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรณีประสบอันตรายจากการทำงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างจัดให้ เป็นต้น พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับสนร. ไทเป และให้ดาวน์โหลดคู่มือแรงงานไทยในไต้หวันผ่าน QR Code 

นอกจากนี้ ตำรวจต่างด้าวนครเถาหยวนได้ประชาสัมพันธ์เรื่องภัยและบทลงโทษจากการข้องแวะยาเสพติด บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันทั้งทางแพ่งและอาญา ในการนี้ สนร. ไทเป ตำรวจ นายจ้าง และบริษัทจัดหางานทั้งไทยและไต้หวันจะร่วมมือกันเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เสพ/ขายยาเสพติด และขอให้แรงงานช่วยสอดส่องแจ้งเบาะแสที่สำคัญให้ทราบเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 


21
TOP