Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานบริษัท SHIN ZU SHING CO., LTD.

วันที่ 9 เมษายน 2564 สนร. ไทเป ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานของบริษัท SHIN ZU SHING CO., LTD. ที่หอพักแรงงาน เขตซู่หลิน นครนิวไทเป โดยได้ดำเนินงานร่วมกับกองแรงงานนครนิวเป สถานีตำรวจเขตซู่หลิน และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บริษัท Shin Zu Shing เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป มีแรงงานท้องถิ่น 1,987 คน แรงงานไทย 400 คน (ชาย 126 คน และหญิง 247 คน) และแรงงานเวียดนาม 27 คน 

สนร. ไทเป ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ อาทิ เงินคืนภาษี และเงินบำเหน็จชราภาพ เป็นต้น การดูแลสุขภาพตนเองในสถานการณ์โควิด-19 และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ข้อเสียของการดื่มสุราและขับขี่พาหนะ การข้องแวะกับยาเสพติด อบายมุข และการระมัดระวังเรื่องการกู้ยืมค้ำประกัน นอกจากนี้ ได้ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับสนร. ไทเป และให้ดาวน์โหลดคู่มือแรงงานไทยในไต้หวันผ่าน QR Code นอกจากนี้ ผู้แทนกองแรงงานนครนิวไทเปยังได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ลดการดื่มสุราโดยเฉพาะไม่ดื่มสุราแล้วขับขี่พาหนะ หลีกเลี่ยงยาเสพติด

ผู้แทนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ชี้แจงความสำคัญของการพกบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) ออกนอกสถานที่ การต่ออายุบัตรฯ ก่อนครบกำหนด รวมถึงสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติที่จะได้รับจากบัตรถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติแบบใหม่ ซึ่งใช้ระบบเดียวกับเลขบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 โดนได้แนะนำว่าเมื่อบัตรใกล้หมดอายุ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสูญหาย ค่อยไปทำบัตรใหม่ที่ศูนย์บริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ โดยจะยังคงค่าธรรมเนียมตามเดิม ทั้งนี้ บัตร ARC แบบใหม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลข้ามหน่วยงานได้ เช่น บัตรประกันสุขภาพ ใบขับขี่ และสมุดบัญชีธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งเปลี่ยนอีก นอกจากนี้ ยังสะดวกต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ จองบัตรโดยสารรถไฟออนไลน์ และสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้อีกด้วย

ตำรวจได้ชี้แจงปัญหาที่พบในพื้นที่ของแรงงานไทย ได้แก่ การดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะ และการเสพยาเสพติด นอกจากนี้ ได้แจ้งบทลงโทษของการดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งการส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการดื่มสุรา และการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ


158
TOP