Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานบริษัท Great Wall Enterprise Co., Ltd.

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สนร. ไทเป ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานบริษัท Great Wall Enterprise Co., Ltd. เขตต้าหยวน นครเถาหยวน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหาร โดยจ้างแรงงานไทยสัญชาติไทยทั้งหมด 190 คน และจากการหารือกับนายจ้างมีแผนจะขอจ้างเพิ่มอีกประมาณ 30 คน 

สนร. ไทเป ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ อาทิ เงินคืนภาษี และเงินบำเหน็จชราภาพ เป็นต้น การรักษาสุขอนามัยในสถานการณ์โควิดและการดูแลสุขภาพตนเอง ข้อเสียของการดื่มสุราและขับขี่พาหนะ การข้องแวะกับยาเสพติด และอบายมุข 

สนร. ได้เน้นย้ำเรื่องความตั้งใจในปฏิบัติงานเพื่อเก็บออมเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งข้อเสียและบทลงโทษจากการหลบหนีนายจ้างซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วยังต้องมีโทษหากถูกจับได้และถูกเนรเทศกลับประเทศ ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ/คำปรึกษา พร้อมให้แรงงานดาวโหลดคู่มือแรงงานไทยในไต้หวันผ่าน QR Code และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือกับนายจ้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน และการจัดการหอพักของแรงงานชาย


21
TOP